Kdo je notář ?

Notář je poradce...

Úlohou notáře je radit osobám, které si přejí uzavřít smlouvy v nejrůznějších sférách denního ?ivota, například co se týká nemovitostí, rodinných zále?itostí, nebo obchodních zále?itostí. Notář informuje své klienty nejen o jejich právech a povinnostech, ale také o právních, finančních a daňových aspektech dané věci. Notář vyslechne, poradí a předlo?í svůj názor ve všech těchto oblastech.

... v právních zále?itostech

Notář je veřejný úředník jmenovaný králem, kterému je svěřena státní pravomoc. Pravomoc notáře zahrnuje tři hlavní právní oblasti : věcné právo k nemovitostem (nákup a prodej nemovitostí, hypoteční úvěry, atd.), rodinné právo (předsvatební smlouvy, adopce, donace, pozůstalosti, rozvody, atd.) a obchodní právo (zakládání společností, slučování společností, atd.).

..., který vyhotovuje právní listiny

Notář intervenuje zejména v těchto třech výše uvedených právních doménách, neboť zákon ukládá vyhotovení určité formy písemných smluv mezi dvěma nebo více zúčastněnými stranami. Tyto právní písemnosti jsou nazývány "veřejnými listinami". Notář provádí se svými spolupracovníky různá šetření a zjišťování u orgánů veřejné správy za účelem vypracování precizní veřejné listiny, nenapadnutelné co se týká obsahu i formy. Notářský tým rovně? zabezpečuje průbě?né sledování veškerých notářských zále?itostí.

Lidské dimenze

Povolání notáře je povolání s rozsáhlými lidskými dimenzemi. Vzhledem k tomu, ?e notář zpravidla intervenuje v mimořádně důle?itých ?ivotních situacích, musí své klienty pozorně vyslechnout, dokonale pochopit jejich po?adavky, být jim blízký. Notář je zprostředkovatelem jejich přání a po?adavků.