Čím se zabývá notář ?

Notářské listiny

Hlavní pracovní náplní notáře je vyhotovování notářských listin : notář ověřuje notářskou listinou uzavřenou smlouvu, co? znamená, ?e smlouvě dává specifickou právní účinnost – právoplatnost a vykonatelnost.

Vyhotovení notářské listiny je komplexní zále?itost :

  • Notář nejdříve příjme a vyslechne soukromé osoby v rámci konzultace, předlo?í svůj názor na předlo?enou zále?itost a navrhne jednotlivá mo?ná řešení. Poté orientuje zúčastněné strany ve směru jejich koncepce, společně s nimi podrobí analýze občanské a daňové následky jednotlivých řešení, a odhadne výlohy související s celým notářským postupem ;
  • Notář shromá?dí, na základě definitivního rozhodnutí zúčastněných stran, veškeré potřebné informace a nezbytné administrativní údaje ;
  • Notář vypracuje koncepci notářské listiny a návrh zašle zúčastněným stranám ;
  • Notář vystaví notářské listiny, vysvětlí je zúčastněným stranám, potvrdí jejich doplňující prohlášení a nechá je stranami podepsat před tím, ne? je podepíše osobně. Vystavením notářských listin se zavazuje k plné odpovědnosti ;
  • Notář dbá na splnění veškerých pozdějších úředních formalit (podání k registraci notářské listiny, atd.) ;
  • Notářské listiny uchovává ve svém kabinetě.

Vyhotovení notářské listiny je nevyhnutelné pro vyřízení určitých právních procedur.

Soukromoprávní dohody

Notářská listina není v?dy nevyhnutelná. Mnohdy, notář, na ?ádost zúčastněných stran, vyhotoví písemnost, kterou sám nepodepíše : například bě?nou smlouvu o zapůjčení peněz mezi soukromými osobami. V tomto případě se jedná o soukromoprávní dohodu, která neposkytuje stejné právní záruky jako notářská listina. Naproti tomu však tento úřední akt není podřízen stejným formalitám jako notářská listina, a není tedy spojen se stejnou výší souvisejících výloh.

Likvidace pozůstalosti

Likvidace pozůstalosti je tradičně svěřena notáři. Notář je rovně? často konzultován před sepsáním závěti. V případě úmrtí se notář spojí s dědici, poskytne jim informace týkající se přijetí nebo odmítnutí pozůstalosti, zajistí rozdělení pozůstalosti, dozírá nad řádným převodem pozůstalosti do vlastnictví dědiců, a vyřidí rovně? jejich daňová přiznání. Často jsou notáři svěřeny jiné související operace, jako například platby různých účtů, inkaso nájemného, prodej movitého majetku, znalecké expertízy majetku, atd.

Konzultace a poradenství

Notáři mohou poskytovat rady a udělovat pokyny bez sepsání notářské listiny nebo smlouvy či úmluvy. Notář, jako odborník v oblasti rodinného práva, mů?e poskytovat odborné rady, které případně vy?adují nezbytná šetření podléhající honorářům.

První konzultace notáře mů?e být zdarma.