Kto je to notár ?

Notár je poradca...

Úlohou notára je radiť osobám, ktoré si ?elajú uzatvoriť zmluvy v najrôznejších sférach denného ?ivota, napríklad čo sa týka nehnuteľností, rodinných alebo obchodných zále?itostí. Notár informuje svojich klientov nie len o ich právach a povinnostiach, ale taktie? o právnych, finančných a daňových aspektoch danej veci. Notár vypočuje, poradí a predlo?í svoj názor vo všetkých týchto oblastiach.

... v právnych zále?itostiach

Notár je verejný úradník vymenovaný kráľom, ktorému je zverená štátna právomoc. Právomoc notára zahŕňa tri hlavné právne oblasti : vecné právo k nehnuteľnostiam (nákup a predaj nehnuteľností, hypotečne úvery, atď.), rodinné právo (predsvadobné zmluvy, adopcia, donácia, pozostalosti, rozvody, atď.) a obchodné právo (zakladanie spoločností, zlučovanie spoločností, atď.).

..., ktorý vyhotovuje právne listiny

Notár intervenuje hlavne v týchto troch vyššie uvedených právnych doménach, preto?e zákon ukladá vyhotovenie určitej formy písomných zmlúv medzi dvomi alebo viacerými zúčastnenými stranami. Tieto právne písomnosti sú nazývané "verejnými listinami". Notár, za pomoci svojich spolupracovníkov, vykonáva rôzne šetrenia a zisťovania pri orgánoch verejnej správy za účelom vypracovania precíznej verejnej listiny, nenapadnuteľnej čo sa týka obsahu i formy. Notársky tím taktie? zabezpečuje priebe?né sledovanie celkových notárskych zále?itostí.

Ľudské dimenzie

Povolanie notára je povolaním s rozsiahlymi ľudskými dimenziami. Vzhľadom na to, ?e notár spravidla intervenuje v mimoriadne dôle?itých ?ivotných situáciách, musí si svojich klientov pozorne vypočuť, dokonale pochopiť ich po?iadavky, byť im blízky. Notár je sprostredkovateľom ich prianí a po?iadaviek.