Charakteristika úradu notára

Notár je nezávislým úradníkom a to ako vo vzťahu voči svojim klientom, tak vo vzťahu voči orgánom verejnej správy. V záujme zaistenia tejto nezávislosti je notár podriadený aplikácii pevných taríf stanovených zákonom.

Notár musí zostať v?dy nestranný : aj keď je ustanovený jednou zo zúčastnených strán, musí byť v?dy absolútne neutrálny.

Notár je viazaný úradným tajomstvom a údaje jemu zverené nesmie podať tretím stranám.