Koho si notár vyberie ?

Notár je absolútne nezávislý vo výbere klienta. Úlohy zverené notárovi sú veľmi dôvernými úlohami - notár sa stáva dôverníkom svojich klientov.

V prípadoch, kedy je do určitej veci zaanga?ovaných niekoľko zúčastnených strán, ka?dá z nich si mô?e zvoliť svojho notára. So zreteľom na podobné situácie bolo rozhodnuté, ?e intervencie niekoľkých notárov nemô?u mať za následok zvýšenie s vecou súvisiacich výdavkov.