Čo poskytuje notár ?

Notár poskytuje občanom právnu a materiálnu istotu :

  • Notár poskytuje informácie a rady osobám, ktoré ho konzultujú. Dohliada na regulárnosť vystavovaných notárskych listín, ktoré overuje a súčasne im udeľuje právnu účinnosť čo sa týka ich právoplatnosti a vykonateľnosti;
  • Notár dbá na správnosť vyhotovenia notárskych listín;
  • Notár ukladá a uchováva notárske listiny, aby nedošlo k ich strate;
  • Notár inkasuje daňové poplatky dl?né štátu súvisiace s notárskymi listinami, čo mu umo?ňuje overovať reklamované sumy;
  • Notár poskytuje záruky solventnosti;
  • Notár je plne zodpovedný za listiny, ktoré vystavuje a za informácie a údaje, ktoré poskytuje.