Akty notarialne

Głównym zadaniem notariusza jest sporządzanie aktów notarialnych, którymi notariusz uwierzytelnia umowy, to znaczy, że nadaje im moc dowodową i wykonalną.

Sporządzenie aktu notarialnego jest czynnością złożoną:

• Najpierw notariusz przyjmuje interesantów, którzy proszą go o radę. Następnie wyraża swoją opinię, proponuje rozwiązania, pomaga stronom w dokonaniu wyboru, analizuje z nimi cywilnoprawne oraz fiskalne konsekwencje poszczególnych rozwiązań oraz szacuje koszty związane z daną czynnością.
• Po podjęciu przez strony decyzji, zasięga informacji oraz gromadzi potrzebne dane administracyjne.
• Notariusz redaguje akty i wysyła stronom ich projekt.
• Notariusz sporządza akty i wyjaśnia stronom ich treść, jednocześnie zatwierdza dodatkowe oświadczenia stron oraz przyjmuje ich podpis przed złożeniem na akcie swojego podpisu. Notariusz, poprzez sporządzenie aktów, sam się zobowiązuje.
• Notariusz czuwa nad spełnieniem dalszych formalności, między innymi nad przekazaniem aktów do urzędów rejestracyjnych.
• Notariusz przechowuje akty w swojej kancelarii.

Opracowanie aktu notarialnego jest dla niektórych czynności konieczne.

Umowy prywatne

Akt notarialny jest nie zawsze potrzebny. Czasami, na prośbę stron, notariusz redaguje pismo, którego sam nie podpisuje, jak na przykład prosty kontrakt między osobami prywatnymi dotyczący pożyczki pieniężnej. W tym przypadku chodzi o akt prywatny, który nie daje tych samych gwarancji, co akt notarialny. Z drugiej jednak strony nie podlega on tym samym formalnościom oraz nie powoduje tych samych kosztów.

Likwidacja spadku

Tradycyjnie, likwidację spadku powierza się notariuszowi. Notariusz jest często konsultowany w sprawie sporządzenia testamentu. W przypadku zgonu swojego klienta, notariusz kontaktuje się ze spadkobiercami, udziela im informacji dotyczących przyjęcia lub rezygnacji ze spadku, zapewnia spadkobiercom wejście w posiadanie dóbr, dokonuje podziału spadku oraz załatwia zgłoszenie fiskalne. Czasami spadkobiercy powierzają mu inne zadania, takie jak opłacenie faktur, ściąganie czynszu, sprzedaż mebli czy ekspertyza dóbr.

Porady i doradztwo

Notariusze mogą udzielać porad lub służyć radą bez konieczności sporządzania aktu lub umowy. Będąc ekspertami w zakresie prawa rodzinnego mogą udzielić orientacyjnej porady, która w dalszym etapie będzie wymagać zgromadzenia informacji za opłatą.

Pierwsza porada udzielona przez notariusza może być bezpłatna.