Notariusz zapewnia obywatelom zabezpieczenie prawne i materialne:
• Informuje i udziela porad osobom, które o to proszą. Czuwa nad prawidłowością aktów, które redaguje poprzez ich uwierzytelnienie oraz nadanie im mocy dowodowej i wykonalnej.
• Czuwa nad prawidłowością sporządzania aktów.
• Przechowuje akty, chroniąc je przed utratą.
• Pobiera należne państwu podatki z tytułu sporządzenia aktów, co pozwala mu na kontrolowanie żądanej kwoty.
• Udziela gwarancji wypłacalności.
• Ponosi całkowitą odpowiedzialność za akty, które redaguje oraz za informacje, których udziela.