Taks op tweede verblijf

Een tweede verblijf is elke private woongelegenheid die voor de eigenaar, de huurder of de gebruiker ervan niet tot hoofdverblijf dient, maar die op elk ogenblik door hen voor bewoning kan worden gebruikt. Op zo’n tweede verblijven (bijvoorbeeld een appartement aan zee), vragen sommige gemeenten een jaarlijkse taks. Deze heffingen kunnen van gemeenten tot gemeenten verschillen en variëren naargelang de woning in een toeristische zone zit. Je kan steeds het gemeentelijk reglement van de betrokken gemeente raadplegen om te weten hoe veel de taks op tweede verblijven bedraagt.

 

Tegenstelbaarheid

Tegenstelbaarheid wil zeggen dat een bepaald feit of document kan ingeroepen worden tegenover een bepaalde partij of zelfs tegen een derde.
 

 

Testament

Met een testament kan een persoon bij leven bepalen wat er na zijn overlijden met zijn goederen zal gebeuren. Bovendien kan een testament de rechten van bepaalde erfgenamen uitbreiden (bijvoorbeeld méér dan het vruchtgebruik van de gezinswoning toekennen aan de wettelijke samenwonende) of beperken (bijvoorbeeld de wettelijke reserve van de ouders afschaffen). Een testament is steeds herroepbaar.

 

Testamentaire voogdij

Benoeming in het testament van de ouders wie na hun overlijden als voogd het gezag over hun minderjarige kinderen zal hebben.
Iedere ouder kan in zijn testament een voogd aanduiden voor zijn kinderen, voor het geval hij als laatste zou overlijden. Als er geen regeling werd getroffen, beslist de vrederechter wat er moet gebeuren, samen met de familie van beide ouders.
 

 

Testamentuitvoerder

De taak van de testamentuitvoerder bestaat er in te zorgen dat iedere erfgenaam datgene krijgt waarop hij recht heeft. In het Angelsaksisch recht komt de ‘executor’ of testamentuitvoerder veel voor. In België is dit minder bekend. Toch kan het zinvol zijn in de gevallen dat de erflater vreest dat er goederen zullen verdwijnen of specifieke wensen heeft (bijvoorbeeld omtrent de regeling van de begrafenis of de vernietiging van bepaalde persoonlijke documenten). Om zijn taak correct te kunnen uitvoeren krijgt de testamentuitvoerder ruime bewarende bevoegdheden.

 

Tienjarige aansprakelijkheid

De tienjarige aansprakelijkheid is een aansprakelijkheid van aannemers, onderaannemers, architecten, raadgevende ingenieurs, ontwerpers, … die veranderingen aan een gebouw aanbrengen. Ze moeten 10 jaar instaan voor de gebreken aan het bouwwerk of aan 1 van de hoofdbestanddelen daarvan die de stabiliteit in het gedrang brengen.

Voorbeelden van gebreken die onder de tienjarige aansprakelijkheid  vallen zijn onder meer: grove gebreken aan het opgerichte bouwwerk, gebreken ten gevolge van de ongeschiktheid van de grond, ernstige stoornissen die de stabiliteit van het bouwwerk in gevaar brengen, waterdichtingsproblemen …