Faillissement

Een ondernemer die op duurzame wijze zijn schulden niet meer betaalt en daarenboven geen krediet of uitstel van betaling meer krijgt bevindt zich in een staat van “faillissement”. Bij een faillissement zal de curator de vereffening en verdeling van de onderneming op zich nemen. Het belangrijkste gevolg van het faillissement is dat de schuldenaar zelf niet meer over het ondernemingsvermogen kan beschikken. De betaling van de schuldeisers zal volgens een welbepaalde rangregeling gebeuren, die beschreven staat in de Faillissementswet.

 

Faillissement

Een faillissement is de vaststelling dat een onderneming op lange termijn onvermogend is geworden. Een ondernemer kan door de rechter failliet worden verklaard als hij

  • op langere termijn zijn schulden niet meer betaalt;

  • en daarenboven geen krediet of uitstel van betaling meer krijgt.

Zodra hij failliet verklaard is, kan hij niet meer zelf over het vermogen beschikken. Bij een faillissement stelt de rechtbank een curator aan om te zorgen voor de vereffening en verdeling van de onderneming.

 

Familierechtbank

De familierechtbank is een onderdeel van de rechtbank van eerste aanleg. Deze rechtbank is in principe bevoegd voor zowat alle familiegebonden aangelegenheden.

Een paar voorbeelden van zaken waarvoor de familierechtbank bevoegd is: vorderingen tussen echtgenoten en tussen wettelijke samenwoners, vorderingen betreffende het ouder gezag, vorderingen over onderhoudskuitkeringen, vorderingen betreffende het huwelijksvermogensrecht,… 

 

Feitelijke vereniging

Wanneer twee of meer mensen samenwerken en zich verenigen om een gemeenschappelijk doel te realiseren, zonder hiervoor een bijzonder contract op te maken, dan heeft men te doen met een feitelijke vereniging. Feitelijke verenigingen kunnen commerciële activiteiten uitoefenen, maar de winst zal niet uitgekeerd kunnen worden aan de leden. M.a.w. winst mag om de activiteiten draaiende te houden.

Van belang is dat verenigingen geen rechtspersonen zijn. Ze bestaan slechts “feitelijk” niet “juridisch”. De vereniging is geen aparte entiteit die rechten en plichten heeft. Dit heeft ook als gevolg dat een feitelijke vereniging geen eigen vermogen heeft.

 

Fictieve massa

Het totaal van alle erfgoederen die de overledene nog achterlaat, vermeerderd met alle schenkingen “als voorschot op erfenis” die hij tijdens zijn leven deed. Bij het bepalen van de nalatenschap wordt dus rekening gehouden met eerder gedane schenkingen. Op deze manier wordt de gelijkheid tussen de erfgenamen gewaarborgd.

Schenkingen buiten erfdeel worden niet opgeteld bij de nalatenschap.

 

Fiscale aftrek van de lening

Dit wil niet zeggen dat de fiscus de lening terugbetaalt in de plaats van ontlener, maar het betekent alleen dat de ontlener minder belastingen moet betalen. Zowel de interesten, de kapitaalaflossingen als de eventuele schuldsaldopremies geven recht op dezelfde aftrek.
 

 

fiscus

De fiscus is de fiscale overheid, ook wel de belastingdienst genoemd. Het is de instantie aan wie je belastingen betaalt. De fiscus kan zowel Federaal, Gewestelijk, Provinciaal als lokaal zijn.