Maatschap

Een maatschap is een vennootschap met een burgerlijk of handelsdoel die geen rechtspersoonlijkheid bezit. De de goederen van vennootschap vormen bijgevolg het collectief vermogen van de vennoten. Deze zijn persoonlijk en onbeperkt aansprakelijk. In geval van faillissement zijn het de vennoten die failliet gaan, niet de maatschap zelf. Dezelfde regel geldt voor de belastingen: de maatschap wordt niet belast, wel de vennoten. Daartegenover is de maatschap een zeer flexibele vennootschapsvorm: bij de oprichting is de tussenkomst van de notaris niet vereist en er is geen wettelijk minimumkapitaal vereist. Ook de regels omtrent de boekhouding en het neerleggen van een jaarrekening zijn onbestaande.

 

Maatschappelijk doel van de vennootschap

De activiteit of de bedrijvigheid die de vennootschap zich voorneemt uit te oefenen. Het maatschappelijk doel staat omschreven in de statuten van de vennootschap.

 

Mandatendatabank

De mandatendatabank bewaart alle statutaire vertegenwoordigingsbevoegdheden van rechtspersonen die voortvloeien uit in België verleden notariële akten, vanaf de oprichting van de rechtspersoon tot de allerlaatste bijwerking van de statuten. Deze wettelijke databank maakt deel uit van het dossier van de rechtspersoon en is gratis online raadpleegbaar via de website Statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden.

 

Mandeligheid

Mandeligheid is een vorm van mede-eigendom tussen 2 buren-eigenaars. Het kan gaan om een muur, een hek, een struik, een gracht,… die zich juist op de grens tussen de eigendommen bevindt. Heel vaak bevat de notariële akte geen informatie over het goed op de grens, waardoor de regels van het Burgerlijk Wetboek van toepassing zijn.

 

Mede-eigendom

Bij mede-eigendom wordt het eigendomsrecht opgesplitst tussen verschillende personen. De mede-eigenaars hebben elk aanspraak op een “aandeel” in mede-eigendom. Een mede-eigendom kan op verschillende manieren tot stand komen. Er kan sprake zijn van vrijwillige mede-eigendom (bv. de aankoop van een onroerend goed met je partner) of er kan sprake zijn van een toevallige mede-eigendom (bv. een nalatenschap).

 

Meeneembaarheid

De op een wederverkochte woning-hoofdverblijfplaats betaalde registratiebelasting kunnen in mindering worden gebracht van de registratiebelasting verschuldigd op een nieuw aangekochte woning.
Worden onderscheiden: meeneembaarheid door verrekening en meeneembaarheid door teruggave. De meeneembaarheid wordt niet automatisch toegepast. De toepassing moet gevraagd worden.

 

Meerwaardebelasting

De meerwaardebelasting is de belasting op het verschil tussen de verkoopprijs van het verkochte goed en de oorspronkelijke aankoopprijs. Het verkopen van bebouwde onroerende goederen met een meerwaarde valt onder het specifieke belastingregime van de diverse kosten.

 

Milieuvergunning

Een milieuvergunning is een administratieve toelating voor de exploitatie van een activiteit of een installatie met een mogelijke impact op het milieu, de gezondheid of de veiligheid. 

Meer info voor Vlaanderen / Brussel / Wallonië . 

 

Minnelijke ontbinding compromis

De ontbinding van een onderhandse verkoopovereenkomst met akkoord van alle partijen. Voorwaarden zijn wel: Er mag nog geen sprake zijn van een authentieke akte, de partijen moeten een verklaring hebben afgelegd, de ontbonden overeenkomst en de overeenkomst tot ontbinding moeten samen én tijdig geregistreerd worden. Zowel de ontbonden overeenkomst als de overeenkomst tot minnelijke ontbinding zijn onderworpen aan een vast recht van 10 euro.

 

Minnelijke schikking

Een minnelijke schikking is een buitengerechtelijke procedure om tot een oplossing voor een conflict te komen. Een neutrale derde hoort iedere partij en geeft advies om het conflict op te lossen. De oplossing die wordt voorgesteld, is geen verplichting voor de partijen.

 

Minuut

Het originele van de authentieke akte. De notaris bewaart het en kan er officiële kopieën (afschriften) van afleveren.

 

Multi-eigendom

Dit is hetzelfde als een “gedeelde eigendom” of een “timesharing”. De eigenaars van een onroerend goed mogen elk gedurende een beperkte en periodieke periode het onroerend goed gebruiken. Er is vaak sprake van “timesharing” in het kader van vakantiehuizen.