Hva gjør en notar?

Notarialforretninger

Notarens hovedoppgave er å sette opp såkalte notarialforretninger: I et dokument autentiserer han eller hun de inngåtte avtalene, dvs. gir dem særlig verdi: beviskraft og utøvende kraft.

Utarbeidelsen av en notarialforretning er kompleks:

  • Først mottar notaren de personer som oppsøker ham/henne, gir dem råd og foreslår løsninger, informerer partene om deres valgmuligheter, analyserer, i samråd med klienten, de sivilrettslige og skattemessige konsekvensene av de forskjellige løsningene og setter opp et anslag over utgiftene forbundet med transaksjonen.
  • Når partene har truffet sin avgjørelse, samler notaren inn de forskjellige opplysningene og innhenter nødvendig informasjon fra myndighetene.
  • Notaren redigerer dokumentene og sender partene hele prosjektet.
  • Notaren godkjenner dokumentene og forklarer dem for partene, attesterer partenes eventuelle tilleggserklæringer og innhenter deres underskrifter, før han/hun selv underskriver dokumentene. Ved å godkjenne dokumentene påtar notaren seg ansvaret for dem.
  • Notaren sørger for iverksettelsen av de etterfølgende formalitetene (innføring i offentlige registre osv.).
  • Notaren arkiverer dokumentene på sitt kontor.

Visse transaksjoner krever at det utformes en notarialforretning.

Privat opprettede avtaledokumenter

Det er ikke alltid nødvendig å opprette et dokument hos notaren. Det hender at notaren redigerer et skriv som han/hun selv ikke undertegner, for eksempel en enkel låneavtale mellom to privatpersoner. Det dreier seg da om et privat opprettet dokument som ikke omfatter samme garantier som en notarialforretning. Her gjelder ikke de samme formalitetene, og gebyrene er mindre.

Arveoppgjør

Oppgjør og fordeling av arv er tradisjonelt betrodd notarer. Notaren konsulteres ofte med henblikk på opprettelse av et testamente. Ved dødsfall tar notaren kontakt med arvingene og gir opplysninger om godtakelse av eller avkall på arv, sørger for at arvingene kan få adgang til arven, foretar fordeling av arven og tar seg av de nødvendige prosedyrene angående skatter og avgifter. Det hender at arvingene gir notaren andre oppgaver, for eksempel betaling av forskjellige regninger, oppkrav av leie, salg eller verdisetting av eiendom osv.

Konsultasjon og råd

Notarer kan gi råd eller veiledning uten nødvendigvis å behøve å opprette dokumenter eller avtaler. I sin egenskap av familierettslige spesialister kan notarene mot spesielt honorar avgi faglige uttalelser, eventuelt etter å ha foretatt nærmere undersøkelser.

Det første rådet notaren gir, kan være gratis.