?ta notar pru?a?

Notar građanima pru?a pravnu i materijalnu sigurnost :

  • On obavještava i savjetuje one koji ga konzultiraju. Brine o regularnosti akata koje sastavlja ovjeravajući ih i dajući im dokaznu snagu i izvršnu snagu.
  • Vodi računa o regularnosti akata
  • Pohranjuje akte i stara se o tome da ne budu izgubljeni.
  • Ubira porez koji se plaća dr?avi prilikom sastavljanja akata, na taj način kontrolišući tra?eni iznos.
  • Daje garancije za plate?nu sposobnost
  • U potpunosti je odgovoran za akte koje sastavlja i obavještenja koja daje.