Karakteristike notarske slu?be

Notar je neovisan; u odnosu na svoje klijente, ali i u odnosu na javne slu?be. Radi garantovanja njegove neovisnosti, notarska tarifa je zakonom utvrđena i on je se mora pridr?avati.

On mora ostati nepristran: iako ga je naimenovala jedna stranka, mora ostati potpuno neutralan.

Notar je du?an poštovati slu?benu tajnu i ne mo?e otkriti trećem licu ono što mu je povereno kao slu?bena tajna. Stoga Vam on ne mo?e otkriti da li je Vaša tetka sastavila oporuku niti da li Vaša supruga ?eli da opozove poklon između bračnih partnera !