Avenue Elisabeth 76
7500 Tournai
Tel. (069) 22.35.35